Privacybeleid

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt hiervoor en voor andere vragen over gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon wordt vermeld. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:


Van der Hoeven Coaching, Consultancy & Trading
Fregat 91
1991 MD VELSERBROEK
Nederland

Eigenaar
De heer Peter van der Hoeven
Ubergames.de

Telefoon: +31 613918074

Website: www.ubergames.nl
E-mail: klantenservice@ubergames.nl


Verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar volgens Art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor directe reclame worden gebruikt (bezwaar volgens Art. 21 lid 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het klachtrecht bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen voor zover het technisch haalbaar is.
Inzage, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon is vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon is vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking eisen.
Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of vaststelling van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens Art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, evenals het automatische verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van de serveraan

vraag
IP-adres
Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u ons een vraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 sub f AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u aan ons per contactaanvragen verzonden gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plugins van de website YouTube. Beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. YouTube maakt dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Mogelijk worden na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

5. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen geschiedt en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling
Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de totstandkoming van een dienstverband. Rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu volgens Duits recht (aankondiging van een dienstverband), Art. 6 lid 1 sub b AVG (algemene contractuele aankondiging) en - voor zover u toestemming heeft gegeven - Art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-neu en Art. 6 lid 1 sub b AVG opgeslagen voor de uitvoering van het dienstverband in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens
Als wij u geen baan kunnen aanbieden, u een baan weigert, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons vraagt de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten voor maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om de details van het sollicitatieproces te kunnen volgen in geval van meningsverschillen (Art. 6 lid 1 sub f AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG, VOOR ZOVER ER VAN UW KANT GEGRONDE BELANGEN BESTAAN DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of een andere rechtsgrond voor verdere opslag bestaat. Indien duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn noodzakelijk zal zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend rechtsgeding), vindt de verwijdering pas plaats wanneer de gegevens niet langer van belang zijn. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Laatste update: 05-09-2023