Herroepingsrecht

Herroepingsinstructies


Herroepingsrecht

Alleen consumenten hebben het volgende wettelijke herroepingsrecht:

Herroepingsinstructies

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in bezit heeft genomen.

Gebruik hiervoor alstublieft de volgende link:

https://ubergames.shipping-portal.com/rp/

Of:

E-mail: klantenservice@ubergames.nl

U kunt ook, maar het is niet verplicht, het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen er voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het vroegste tijdstip is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument.

Herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug, of gebruik:

https://ubergames-deutschland.shipping-portal.com/rp/

Aan Ubergames, klantenservice@ubergames.nl

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.